Standardside

Bestyrelsen

Formand:                    Søren Brøndum, Have nr. 25

                                   Tlf.: 23 61 38 29

                                   Mail: soren-sidevind@live.dk

 

Næstformand:            David Enghuus, Have 23

                                  Tlf. 41 18 63 76

                                  Mail: david_enghuus@gmail.com  

 Kasserer:                       Anni Petersen, have 21 

                                       Tlf. 25 38 46 93

                                       Mail: annisiehr@hotmail.com

 

Suppleanter:                Rie have 6 1. suppleant

                                    Pia, have 7, 2. suppleant

                                    Bettina, have 22, 3. suppleant

Revisorer:                 Tove have 31

                                 Dennis have 9 

Revisorsuppleanter:   Ella, have 33, 1. suppleant

                                  Rie have 6, 2. suppleant

 

Repræsentantskabs-    

medlemmer:                Søren, have 25

                                    Mogens, have 21

Suppleanter til repræsentantskabet: 

                                    David have 23

                                    Bettina have 22 

 

Vurderingsudvalg:              David, have 23                                 

                                          Mogens, have 21

                                          Rie, have 6

                                          Casper, have 11

                                          Anni,have 21

What do you want to do ?

New mail

Uddrag af gældende vedtægter

§ 11.  Bestyrelsen

11.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af general­forsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

11.2. Bestyrelsen består af 3 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

11.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Afgår formanden eller kassereren i en valg­periode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære ge­neralfor­samling.

11.4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.

11.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er in­volveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

11.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

11.7. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelses­møder.       

11.8. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

11.9. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

11.10. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

- en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

- en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,

- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

- en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand

- en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.  

 

 

§ 13.  Tegningsret

 

I økonomiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

What do you want to do ?

New mail

unsplash