Lokalplan

Lokalplan tinglyst på Byhaverne matr. nr. 16i Tved by, Tved

./~/~
Del af matr.nr. 16—a, Anmelder:
Tved by, Tved. Svendborg kommunes
tekniske forvaltning,
Gåsestræde 14 B,
57oo Svendborg.
—i.&.r~
SVENDBORG KOMMUNE 1 0.7 81 æ b S S 8!
Lokalplan nr. 99
for et område vest f ar ørbækvej og nord far kommende ringvej.
I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte
område.
Lokalplanen har til formål at fastlægge udformningen af en havekoloni
med tilhørende fælles friareal.
§ 1. Område.
Lokaiplanen afgrænses som vist på kortbilaget (tegning nr. 8oo29,
dato 8o.o4.23, Svendborg kommunes tekniske forvaltning) og omfatter
del af matr.nr. 16—a, Tved by, Tved, samt alle parceller, der
efter 1979—o5-3o udstykkes fra de nævnte ejendomme.
§ 2. Anvendelse.
Området må kun anvendes til offentlige formål, kolonihaver/fælles
friareal.
§ 3. Udstykning og opdelinger.
1. Der udstykkes areal til offentlige kloakanlæg (sparebassin).
2. Der foretages skelændring for tillægsjord til haver, nemlig
matr.nr. 7-fk, 7-f 1, 7-fm, Tved by, Tved.
3. Ingen havelod må være mere end 4oo m2.
§ 4. Vej—, sti- og parkeringsforhold.
1. Der anlægges beplantet parkeringsplads som vist på kortbilaget
med adgang fra Karen Skrams Vej.
2. Adgangsvejene B-C-D anlægges i bredder på 5 m.
3. Andre interne stier anlægges med bredder på 3 m.
—2—
4. Parkeringsplads, veje og stier anlægges med grusbelægning.
5. Langs ørbækvej (områdets østgrænse) pålægges byggelinie 4o m
fra vejmidte, hvori indarbejdes støjafskærmning.
Arealet inden for byggelinien friholdes far bebyggelse.
§ 5. Ledningsanlæg.
1. Der indføres vejbelysning som parklamper på parkeringsplads
ved hjælp af jordkabel. Anden ledningsfremføring i øvrigt skal
ske i jord.
2. Der lægges hovedkloakledning i stien B—D far betjening af erhvervsområdet
øst far Ørbækvej. Et sparebassin etableres på a—
realet nord f ar p-plads.
§ 6. Bebyggelsens omfang.
1. Bebyggelsen på hver enkelt lod må ikke overstige 3o m2 og må
ikke gives en større højde end 3,5 m over terræn.
2. Byrådet kan dispensere herfra, såfremt anvendelsen er til fælles
formål.
§ 7. Ubebyggede arealer.
1. Den på kortbilaget viste eksisterende beplantning må ikke fjernes
uden byrådets godkendelse.
2. Lokalplanen suppleres med en af byrådet forud godkendt beplantningspian
med følgende retningsgivende plantevalg:
Havehække: avnbøg
Grønt bælte: taks, paradisæbler
Opholdsareal: græs med højstammet tjørn, paradisæbler, hængebirk
Støjvold: blandet buske og træer af kvæde, dværgmispel, tjørn,
paradisæbler m.v.
§ 8. Forudsætninger for ibrugtagen
1. Bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 4, stk. 5, nævnte afskærmningsforanstaltninger
er udført.
2. Forinden bebyggelse tages i brug, skal der være etableret fælles
opholds— og parkeringsareal.
3. Far de i lokaiplanen med landbrugspligt værende ejendomme kræves
landbrugsministeriets tilladelse til ændret anvendelse.
§ 9. Zonestatus.
Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan
overføres området fra landzone til byzone.
—3—
Således vedtaget af Svendborg byråd den 22. september l98o.
Dato for første offentliggørelse af endeligt vedtagen lokalpian:
2. juni l98o.
P. b. v.
~ ~
—~‘/ He~ning-~S~rholander.
/
I medfør af kommuneplanlovens § 30, stk. 3, begæres lokalplanen
tinglyst på de ejendomme, der er omfattet af planen.
Svendborg byråd, den 26. maj 1981.
P. b. v.
-
Knud Pedersen.
7Ø’~z?~/~~? ~ _~~_
Herved erklæres, at lokalplan nr. 99 efter foretagne udstykninger
alene berører matr.nr. 16—i samt dele af 7-fk, 7-f 1, 7-fm og
16-a, Tved by

unsplash