Dagsordener og referater

Referat af repræsentantskabsmøde.

Der er mødt 27 stemmeberettigede op.

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 5. marts 2019

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af 3 stemmetællere.
 4. Aflægning af beretning for sidste periode.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelse i henhold til gældende vedtægter:

Valg af kasserer for 2 år.

Afgående Mette Havmand    Modtager Genvalg

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Afgående:

Bjørn stampe                               Modtager ikke genvalg

Peter Beck Larsen                      Modtager genvalg

Jytte Hansen                                Modtager ikke genvalg

Per Frederiksen                          Modtager genvalg

Valg af 3 suppleanter for 1 år. Afgående:

 Grethe Ørnegaard.                  Modtager genvalg

Morten Drost Christensen     Modtager ikke genvalg

Valg af revisor for 2 år. Grethe Ørnegaard  Modtager genvalg

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Afgående Jan Jensen som modtager genvalg og Jane Strunge som modtager ikke genvalg

 1. Valg af ankenævn og suppleanter.
 2. Eventuelt.

 

Ad 2.

Vibeke Eilertsen blev valgt.

Ad 3

Stemmetællere: Helle Nørgaard, Andreas Christensen og Sophie Havmand

Ad 4.

Ja så er der igen gået et år.

Vi har siden sidst afholdt 5 kredsbestyrelsesmøder. Og jeg har deltaget i 5 hovedbestyrelsesmøder, og 3 møder i købs- og salgsudvalget. De 2 sidstnævnte alle i forbundsregi. Og så har jeg naturligvis deltaget i kongressen. Sidst nævnte kommer jeg nærmere ind på senere.

Svend Erik Pedersen har trukket sig fra kredsbestyrelsen på grund af sygdom. Vi har derfor indkaldt 1. suppleanten Peter Bech. Vi siger tak til Svend Erik for den tid han har været med og ønsker ham alt godt. Og vi byder endnu engang Peter velkommen i bestyrelsen.

Den 19.oktober 2018 afholdt vi fælles præmiefest i Øster Skerninge forsamlingshus. I kredsbestyrelsen synes vi, det var en god aften. Det er da også de tilbagemeldinger, vi har fået fra nogle af deltagerne.

Jeg sætter stadig stor pris på det gode samarbejde, jeg har med vores havekonsulent Jann Poulsen.

Vi opfordrer stadig alle foreninger til at være med i præmiering af haverne.  Og hvis man ikke ønsker det så tage det op på en generalforsamling, således at medlemmerne har indflydelse på beslutningen.

Vi har haft et par henvendelser angående, at Jann Poulsen ikke går ind og bedømmer låste haver selv om de er udtaget. Det er en selvfølge for os, at det er havelågen der ikke må være låst. Selve huset må gerne.

Vi opfordrer også stadig til at vælge repræsentanter til repræsentantskabet. Det er jo her de beslutninger som vedrører foreningerne bliver vedtaget.

Så afventer vi svar på behandlingen af bopælspligten i i Svendborg Kommune ved leje af en kolonihave. Både vi og forbundskontoret rykker jævnligt Kommunen for svar.

Vi har været til dialogmøde med Svendborg Kommune om samarbejdet med kolonihaverne. Kommunen har lovet at rette op på tingene. Blandt andet vil de udarbejde en ”pixibog” som beskriver reglerne.

Peter Slot Nielsen og Svend Erik Andersen er stadig vores vurderingsinstruktører. De har lige været på kursus omkring dette.

Vi har behandlet sager både fra foreningsbestyrelser og medlemmer. Hvis der har været behov for det, har vi fået hjælp fra forbundet.

Vi har jo som bekendt forsøgt at afholde en temadag for de tillidsvalgte herunder repræsentantskabet i vores kreds. Først i juni 18 og så i februar 19. Men begge gange blev det aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Som nogen måske har hørt i nyhederne, har regeringen fremsat et forslag om, at kommunerne skal have ret til at nedlægge kolonihaver, hvis de har andet de kan bruge jorden til. Også selv om haverne er dømt varige. Men vi kan love jer for at Forbundet arbejder på højtryk for, at forslaget ikke bliver til noget.

På kongressen, hvor Jytte Hansen, Mette Havmand og jeg deltog, blev det blandt andet vedtaget at man fra 1. januar 2019 ved køb af kolonihavehus og ny/ombygning skal tegne en brandforsikring. Hvis foreningerne ønsker at alle skal have en brandforsikring, kan man tage det op på en generalforsamling og få det tilføjet i sine vedtægter. Det blev også vedtaget et fremover må bestyrelsesmedlemmerne i en forening ikke udgøre et flertal i vurderingsudvalget. En forening i vores kreds havde indsendt et forslag om, at nedlægge kredsene. Det blev ikke vedtaget.

Der henvises i øvrigt til dialognet på forbundets hjemmeside, hvor der er et referat fra kongressen.

Vi sender jævnligt nyhedsbreve ud til foreningerne. Som nogen nok har bemærket, kan man ikke længere se hvilke e. mailadresser, der bliver sendt til. Dette på grund af den nye datalovgivning. Men som udgangspunkt bliver alle fælles meddelelser herunder referater fra vores møder sendt til formænd og kasserere.

Dette var fortiden. Nu lidt om fremtiden.

Vi vil på vores næste kredsbestyrelsesmøde nedsætte et udvalg, som skal arbejde på at få nogle lokale aftenarrangementer med foreningerne op at køre.

Der vil også blive nedsat et udvalg til præmiefesten i 2019.

Jeg vil slutte af med at takke repræsentantskabet, bestyrelserne ude i foreningerne for deres daglige arbejde og kredsbestyrelsen for et godt samarbejde Og sidst men ikke mindst tak til dem som ikke modtager genvalg for den tid de har været med i kredsbestyrelsen.

Hermed overgives beretningen til debat.

 • Benny Thomsen spørger om regler for nedlæggelse af varige kolonihaver. Der blev svaret, at forslaget om at kommuner kan nedlægge varige haver ligger til behandling i folketinget.  
 • Grethe fra Margrethelund: Hvorfor får repræsentantskabsmedlemmer ikke referater.

Beretningen blev vedtaget uden at nogen stemte imod.

 

 

 

Ad 5.

Sydøstfyns Kreds – Kolonihaveforbundet – Regnskab 2018


Indtægter

Udgifter

Budget 2018

Budget 2019

Kontingent forbund

265 134,00

265 134,00Jordleje Svendborg

218  901,12

218 901,12Kontingent kreds

58 740,00


+58 500

+58 740

Kredskurser

16 994,00

1 556,25

+11 000

+12 000

Præmiefest

2 255,00

19 880,00

-20 000

-20 000

Forsikring


6 408,83

-6 000

-6 500

Havevurdering


392,94

- 500

-500

Administration


1 358,69

-3 500

-3 500

Kredsformand


6 000,00

-6 000

-6 000

Kredskasserer


6 000,00

-6 000

-6 000

Kredsbestyrelsesmøder


1 596,80

-3 500

-3 500

Repræ.skabsmøder


4 233,50

-4 500

-4 500

Kørsel kreds


2 187,72

-4 000

-4 000

Kørsel repræ.skab


254,88

-2 500

-2 500

Kørsel – kurser


1 978,86

-5 000

-3 000

Hovedbestyrelse-1 000


Diverse


196,00Ankeudvalg vurd.

1 000,00
Arrangementer


1 440,01

-30 000

-30 000

Bankgebyr


581,00

-300

-1 000,00

Lokale kursusdage-5 000

-5 000

Kongres 2018

1 420,10

12 202,37

-15 000564 444,22

550 302,97Resultat


+14 141,25

-43 300

-25 260


564 444,22

564 444,22
Status/balance 2018 Sydøstfyns Kreds – Kolonihaveforbundet

Egenkapital primo               kr.  119.684,41                                            Indestående Fynske bank                    133.825,66

 Årets resultat                                             14.141,25                                                                                                                                                 Egenkapital ultimo               kr. 133.825,66                                                                                      133.825,66

Helle Heister spørger til honorar til kasserer og formand. Det kan tages op som forslag til næste repræsentantskabsmøde.

Helle Heister synes, at der bliver akkumuleret penge i kredsen. Dennis Andersen svarer at der budgetteres med et minus. Bestyrelsen skal undersøge hvilke honorarer, der bliver udbetalt i foreningerne.

Ingen stemte imod regnskabet.

Ad 6.

Kredsbestyrelsen foreslår at der nedsættes et centralt vurderingsudvalg i kredsen.

Vurderingsudvalget skal bestå af repræsentanter for de respektive foreninger i kredsen. Og man vil ikke kunne komme til at vurdere i sin egen haveforening. Hver forening skal stille med minimum 1 person til udvalget. Er der flere fra en forening, som har interesse i at komme med i udvalget, er disse velkomne. Kredsformanden er koordinator for udvalget.

Foreningerne skal rette i deres vedtægter, så der står kredsen og ikke foreningen angående valg af vurderingsudvalg.

De valgte skal på kursus og forslaget træder derfor i kraft pr. 1. april 2020.

 

Johan Hartmann spørger om det er en vedtægtsændring. Det mener han ikke det skal være.

Solvejg Nielsen: Det er vedtaget på kongressen, at der skal stilles sådan et forslag.

Anni Siehr mener, at det skal være valgfrit om man vil bruge et centralt udvalg.

Bendt Eriksen synes ikke, at hver forening skal stille med mindst en.

Helle Heister vil beholde sit eget vurderingsudvalg.

Dennis Andersen mener, at det skal blive til en vedtægtsændring til næste år.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og fremlægger det til næste repræsentantskabsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7.

Godkendelse af budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent.

Budgettet godkendes. Ingen stemmer imod

 

Ad 8.

 1. Valg af bestyrelse i henhold til gældende vedtægter:

Valg af kasserer for 2 år.

Afgående Mette Havmand     Genvalgt

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Afgående:

Bjørn Stampe                                                           Modtager ikke genvalg

Peter Beck Larsen                      Genvalgt

Jytte Hansen                                Modtager ikke genvalg

Per Frederiksen                          Genvalgt

Helle Olsen fra Ringe                Nyvalgt for 2 år

Anni Siehr Petersen                  Nyvalgt for 2 år

Valg af 3 suppleanter for 1 år. Afgående:

1. suppleant Grethe Ørnegaard.                      genvalgt

2.suppleant Jytte Hansen

3. suppleant Finn Jørgensen

Morten Drost Christensen     Modtager ikke genvalg

Valg af revisor for 2 år. Grethe Ørnegaard  Modtager genvalg

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Afgående Jan Jensen som modtager genvalg og Jane Strunge som modtager ikke genvalg. Margit Okholm valgt.

Ad 9.

Valg af ankenævn og suppleanter.

Svend Erik Andersen

Peter Slot Nielsen

Sophie Havmand

Margit Okholm.

Solvejg Nielsen og Mette Havmand er suppleanter.

 

Ad 10.

Formanden sørger for at der bliver undersøgt hvad rykkergebyret er for betaling i Svendborg.

Byggeregler i Svendborg blev drøftet.  

Ref.:Peter

Til kolonihaveforeningerne i Svendborg Kommune

Att: Formændene

Angående bopælspligt i Svendborg Kommune

Kredsbestyrelsen har erfaret, at der ikke er bopælspligt i Svendborg Kommune, med henblik på, at leje et kolonihavelod.

Ditte Jensen fra forbundskontoret har lovet, at tage kontakt til Svendborg Kommune, hvis det er et ønske fra foreningerne, at det skal tilføjes i kontrakten.

Vi inviterer jer derfor til et møde onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.00 i Hjerteparkens bestyrelseslokale, så vi kan drøfte de ønsker som de enkelte foreninger har.

Hvis formanden fra den enkelte forening er forhindret i at deltage kan man sende en anden fra bestyrelsen.

Der vil være en person tilstede i Hjerteparken som kan guide jer hen til lokalet. For, at komme ind i Hjerteparken Drej af ved Mølmarksvej, Netto.

Vi ser frem til et godt møde, hvor kredsen vil være repræsenteret af formanden og næstformanden.

På kredsbestyrelsens vegne

Solvejg Nielsen

Formand


Deltagere: Solvejg og Dennis fra kredsbestyrelsen, Per fra Margrethelund, Johan fra Solbakken, Steven fra Brydevang, Bendt fra Christianshøj

Brydevang ønsker at genindføre bopælspligt

Solbakken ønsker at genindføre bopælspligt

Christianshøj ønsker ikke nogen form for bopælspligt

Margrethelund foreslår bopælspligt inden for Fyn

Sydøstfyns Kredsbestyrelse ønsker et kompromis hvor der er bopælspligt inden for kredsbestyrelsens dækningsområde, Svendborg, Fåborg Midtfyn, Nyborg, Langeland og Ærø kommuner.

Der var en god debat om for og imod bopælspligt. Johan foreslår grundet det dårlige fremmøde til dette møde, at alle foreningerne sætter punktet bopælspligt på deres dagsorden til de kommende generalforsamlinger som nedenfor beskrevet:

Havelods lejer skal have bopælspligt med lovlig folkeregisteradresse i Svendborg kommune

Havelods lejer skal have bopælspligt med lovlig folkeregisteradresse inden for kredsbestyrelsens dækningsområde, Svendborg, Fåborg Midtfyn, Nyborg, Langeland og Ærø kommuner

Ingen bopælspligt

Det er det simple flertal af antal kolonihaveforeningers beslutning der afgør hvilken af ovenstående 3 punkter, kredsbestyrelsen skal arbejde videre med.  

Kredsbestyrelsen skriver ud til de syv berørte foreninger vedr. ovenstående.
Referent  Dennis

Kredsrepræsentantskabsmøde 2019

Referat af repræsentantskabsmøde.

Der er mødt 27 stemmeberettigede op.

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 5. marts 2019

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af 3 stemmetællere.
 4. Aflægning af beretning for sidste periode.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelse i henhold til gældende vedtægter:

Valg af kasserer for 2 år.

Afgående Mette Havmand    Modtager Genvalg

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Afgående:

Bjørn stampe                               Modtager ikke genvalg

Peter Beck Larsen                      Modtager genvalg

Jytte Hansen                                Modtager ikke genvalg

Per Frederiksen                          Modtager genvalg

Valg af 3 suppleanter for 1 år. Afgående:

 Grethe Ørnegaard.                  Modtager genvalg

Morten Drost Christensen     Modtager ikke genvalg

Valg af revisor for 2 år. Grethe Ørnegaard  Modtager genvalg

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Afgående Jan Jensen som modtager genvalg og Jane Strunge som modtager ikke genvalg

 1. Valg af ankenævn og suppleanter.
 2. Eventuelt.

 

Ad 2.

Vibeke Eilertsen blev valgt.

Ad 3

Stemmetællere: Helle Nørgaard, Andreas Christensen og Sophie Havmand

Ad 4.

Ja så er der igen gået et år.

Vi har siden sidst afholdt 5 kredsbestyrelsesmøder. Og jeg har deltaget i 5 hovedbestyrelsesmøder, og 3 møder i købs- og salgsudvalget. De 2 sidstnævnte alle i forbundsregi. Og så har jeg naturligvis deltaget i kongressen. Sidst nævnte kommer jeg nærmere ind på senere.

Svend Erik Pedersen har trukket sig fra kredsbestyrelsen på grund af sygdom. Vi har derfor indkaldt 1. suppleanten Peter Bech. Vi siger tak til Svend Erik for den tid han har været med og ønsker ham alt godt. Og vi byder endnu engang Peter velkommen i bestyrelsen.

Den 19.oktober 2018 afholdt vi fælles præmiefest i Øster Skerninge forsamlingshus. I kredsbestyrelsen synes vi, det var en god aften. Det er da også de tilbagemeldinger, vi har fået fra nogle af deltagerne.

Jeg sætter stadig stor pris på det gode samarbejde, jeg har med vores havekonsulent Jann Poulsen.

Vi opfordrer stadig alle foreninger til at være med i præmiering af haverne.  Og hvis man ikke ønsker det så tage det op på en generalforsamling, således at medlemmerne har indflydelse på beslutningen.

Vi har haft et par henvendelser angående, at Jann Poulsen ikke går ind og bedømmer låste haver selv om de er udtaget. Det er en selvfølge for os, at det er havelågen der ikke må være låst. Selve huset må gerne.

Vi opfordrer også stadig til at vælge repræsentanter til repræsentantskabet. Det er jo her de beslutninger som vedrører foreningerne bliver vedtaget.

Så afventer vi svar på behandlingen af bopælspligten i i Svendborg Kommune ved leje af en kolonihave. Både vi og forbundskontoret rykker jævnligt Kommunen for svar.

Vi har været til dialogmøde med Svendborg Kommune om samarbejdet med kolonihaverne. Kommunen har lovet at rette op på tingene. Blandt andet vil de udarbejde en ”pixibog” som beskriver reglerne.

Peter Slot Nielsen og Svend Erik Andersen er stadig vores vurderingsinstruktører. De har lige været på kursus omkring dette.

Vi har behandlet sager både fra foreningsbestyrelser og medlemmer. Hvis der har været behov for det, har vi fået hjælp fra forbundet.

Vi har jo som bekendt forsøgt at afholde en temadag for de tillidsvalgte herunder repræsentantskabet i vores kreds. Først i juni 18 og så i februar 19. Men begge gange blev det aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Som nogen måske har hørt i nyhederne, har regeringen fremsat et forslag om, at kommunerne skal have ret til at nedlægge kolonihaver, hvis de har andet de kan bruge jorden til. Også selv om haverne er dømt varige. Men vi kan love jer for at Forbundet arbejder på højtryk for, at forslaget ikke bliver til noget.

På kongressen, hvor Jytte Hansen, Mette Havmand og jeg deltog, blev det blandt andet vedtaget at man fra 1. januar 2019 ved køb af kolonihavehus og ny/ombygning skal tegne en brandforsikring. Hvis foreningerne ønsker at alle skal have en brandforsikring, kan man tage det op på en generalforsamling og få det tilføjet i sine vedtægter. Det blev også vedtaget et fremover må bestyrelsesmedlemmerne i en forening ikke udgøre et flertal i vurderingsudvalget. En forening i vores kreds havde indsendt et forslag om, at nedlægge kredsene. Det blev ikke vedtaget.

Der henvises i øvrigt til dialognet på forbundets hjemmeside, hvor der er et referat fra kongressen.

Vi sender jævnligt nyhedsbreve ud til foreningerne. Som nogen nok har bemærket, kan man ikke længere se hvilke e. mailadresser, der bliver sendt til. Dette på grund af den nye datalovgivning. Men som udgangspunkt bliver alle fælles meddelelser herunder referater fra vores møder sendt til formænd og kasserere.

Dette var fortiden. Nu lidt om fremtiden.

Vi vil på vores næste kredsbestyrelsesmøde nedsætte et udvalg, som skal arbejde på at få nogle lokale aftenarrangementer med foreningerne op at køre.

Der vil også blive nedsat et udvalg til præmiefesten i 2019.

Jeg vil slutte af med at takke repræsentantskabet, bestyrelserne ude i foreningerne for deres daglige arbejde og kredsbestyrelsen for et godt samarbejde Og sidst men ikke mindst tak til dem som ikke modtager genvalg for den tid de har været med i kredsbestyrelsen.

Hermed overgives beretningen til debat.

 • Benny Thomsen spørger om regler for nedlæggelse af varige kolonihaver. Der blev svaret, at forslaget om at kommuner kan nedlægge varige haver ligger til behandling i folketinget.  
 • Grethe fra Margrethelund: Hvorfor får repræsentantskabsmedlemmer ikke referater.

Beretningen blev vedtaget uden at nogen stemte imod.

 

 

 

Ad 5.

Sydøstfyns Kreds – Kolonihaveforbundet – Regnskab 2018


Indtægter

Udgifter

Budget 2018

Budget 2019

Kontingent forbund

265 134,00

265 134,00Jordleje Svendborg

218  901,12

218 901,12Kontingent kreds

58 740,00


+58 500

+58 740

Kredskurser

16 994,00

1 556,25

+11 000

+12 000

Præmiefest

2 255,00

19 880,00

-20 000

-20 000

Forsikring


6 408,83

-6 000

-6 500

Havevurdering


392,94

- 500

-500

Administration


1 358,69

-3 500

-3 500

Kredsformand


6 000,00

-6 000

-6 000

Kredskasserer


6 000,00

-6 000

-6 000

Kredsbestyrelsesmøder


1 596,80

-3 500

-3 500

Repræ.skabsmøder


4 233,50

-4 500

-4 500

Kørsel kreds


2 187,72

-4 000

-4 000

Kørsel repræ.skab


254,88

-2 500

-2 500

Kørsel – kurser


1 978,86

-5 000

-3 000

Hovedbestyrelse-1 000


Diverse


196,00Ankeudvalg vurd.

1 000,00
Arrangementer


1 440,01

-30 000

-30 000

Bankgebyr


581,00

-300

-1 000,00

Lokale kursusdage-5 000

-5 000

Kongres 2018

1 420,10

12 202,37

-15 000564 444,22

550 302,97Resultat


+14 141,25

-43 300

-25 260


564 444,22

564 444,22
Status/balance 2018 Sydøstfyns Kreds – Kolonihaveforbundet

Egenkapital primo               kr.  119.684,41                                            Indestående Fynske bank                    133.825,66

 Årets resultat                                             14.141,25                                                                                                                                                 Egenkapital ultimo               kr. 133.825,66                                                                                      133.825,66

Helle Heister spørger til honorar til kasserer og formand. Det kan tages op som forslag til næste repræsentantskabsmøde.

Helle Heister synes, at der bliver akkumuleret penge i kredsen. Dennis Andersen svarer at der budgetteres med et minus. Bestyrelsen skal undersøge hvilke honorarer, der bliver udbetalt i foreningerne.

Ingen stemte imod regnskabet.

Ad 6.

Kredsbestyrelsen foreslår at der nedsættes et centralt vurderingsudvalg i kredsen.

Vurderingsudvalget skal bestå af repræsentanter for de respektive foreninger i kredsen. Og man vil ikke kunne komme til at vurdere i sin egen haveforening. Hver forening skal stille med minimum 1 person til udvalget. Er der flere fra en forening, som har interesse i at komme med i udvalget, er disse velkomne. Kredsformanden er koordinator for udvalget.

Foreningerne skal rette i deres vedtægter, så der står kredsen og ikke foreningen angående valg af vurderingsudvalg.

De valgte skal på kursus og forslaget træder derfor i kraft pr. 1. april 2020.

 

Johan Hartmann spørger om det er en vedtægtsændring. Det mener han ikke det skal være.

Solvejg Nielsen: Det er vedtaget på kongressen, at der skal stilles sådan et forslag.

Anni Siehr mener, at det skal være valgfrit om man vil bruge et centralt udvalg.

Bendt Eriksen synes ikke, at hver forening skal stille med mindst en.

Helle Heister vil beholde sit eget vurderingsudvalg.

Dennis Andersen mener, at det skal blive til en vedtægtsændring til næste år.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og fremlægger det til næste repræsentantskabsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7.

Godkendelse af budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent.

Budgettet godkendes. Ingen stemmer imod

 

Ad 8.

 1. Valg af bestyrelse i henhold til gældende vedtægter:

Valg af kasserer for 2 år.

Afgående Mette Havmand     Genvalgt

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Afgående:

Bjørn Stampe                                                           Modtager ikke genvalg

Peter Beck Larsen                      Genvalgt

Jytte Hansen                                Modtager ikke genvalg

Per Frederiksen                          Genvalgt

Helle Olsen fra Ringe                Nyvalgt for 2 år

Anni Siehr Petersen                  Nyvalgt for 2 år

Valg af 3 suppleanter for 1 år. Afgående:

1. suppleant Grethe Ørnegaard.                      genvalgt

2.suppleant Jytte Hansen

3. suppleant Finn Jørgensen

Morten Drost Christensen     Modtager ikke genvalg

Valg af revisor for 2 år. Grethe Ørnegaard  Modtager genvalg

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Afgående Jan Jensen som modtager genvalg og Jane Strunge som modtager ikke genvalg. Margit Okholm valgt.

Ad 9.

Valg af ankenævn og suppleanter.

Svend Erik Andersen

Peter Slot Nielsen

Sophie Havmand

Margit Okholm.

Solvejg Nielsen og Mette Havmand er suppleanter.

 

Ad 10.

Formanden sørger for at der bliver undersøgt hvad rykkergebyret er for betaling i Svendborg.

Byggeregler i Svendborg blev drøftet.  

Ref.:Peter

unsplash