Dagsordener og referater

                                                                       

Bestyrelsesmøde 23/12-22

Sted: hos Anni

Tid: kl. 11.30

Tilstede er: Formand Søren, kasserer Anni. Der er afbud fra næstformand David.

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 2. Godkendelse af referat af 22. september 2022. Godkendt
 3. Nyt fra formand (meddelelser)
 4. Kolonihaveforbundet
 5. Kolonihaveforbundet har afholdt kongres i september måned. Der er referat herpå

              I Kolonihaveforbundets Haveblad, der netop er sendt ud. Det kan sikkert også læses på

              Kolonihaveforbundets hjemmeside.

 1. Kreds
 2. Rie, Casper og Mogens har været på vurderingskursus
 3. Økonomi ved Anni
 4. Anni fremlagde udskrift fra bank – 2 konti
 5. Vi følger næsten budget. Der har dog været et udsving i leje af containere til haveaffald.

           Budgetfastsat til 6.000 kr. det har kostet 8.654,60. Skal vi fortsætte hermed?, sættes igen som

           forslag til generalf.

 1. Generalforsamling
 2. dato/sted
 3. indkaldelsesplan:
 4. dirigent, Vi prøver om Margit Okholm kan.

       Endnu ikke fastlagt tid og sted, da vi ikke har mulighed for at leje Multihuset i marts måned. Vi har

        p.t. andre ansøgninger ude. Melder straks retur, når vi kan fastsætte datoen.

 1. Fællesmøde afholdt 9. oktober. Her fremkom ikke mange forslag. Har I forslag der skal undersøges

           nærmere af bestyrelsen henstilles, at de sendes i god tid og gerne allerede nu.

      

 1. Opfølgning på el.

       El i de sidste 8 haver: 6 er tilmeldt og 2 ønsker ikke el p.t.

       Morten elektriker har lovet at komme og sætte bi-målere i el-skab mellem jul og nytår, således

        at vi kan nå at få udgiften med på regnskabet i indeværende år.

 1. El   

        Gennemsnitspris til opkrævning af el 1. januar 2023 er følgende:

       Oktober kvartal 2021                         2,76 kr. pr. kw

       Januar kvartal 2022                           3,25 kr. pr. kw

       April kvartal 2022                              3,83 kr. pr. kw

       Juli kvartal 2022                                 3,91 kr. pr. kw

       I alt                                                     13,75 kr. pr. kw delt med 4 = 3,4375 kr. pr. kw

       (regningen for oktober kvartal fremkommer først midt januar 2023)

       Det blev besluttet at kontakte Sydfyns Elforsyning for evt. at få månedsafregning.

 1. Vand

        Der er aflæst vand. Der er vandspild på 40,2242 m3

         Målerne er afmonteret og muligvis frostsprængte.

         Desværre er også afløbsvandmåleren i vores skur frostsprængt trods isoleret kasse.

         Vi må finde ud af, hvad vi gør for at dette ikke sker igen.

 1. Husk at tilse jeres rottefælder.
 2. Der er læsset sten af ud for have 34 og 35 samt ødelagt vej ud for have 20. Bestyrelsen har taget

           kontakt til ejeren af sten og anmodet om flytning af sten samt udbedring af vej og givet tidsfrist

           senest 8. januar 2023.

 1. Evt.

           Intet.

 1. Næste møde efter behov.

 

 

Bestyrelsesmøde 22/9-22

 

Dagsorden til og referat fra bestyrelsesmøde afholdt hos Anni den 22. september 2022

Tilstede er: Søren formand og Anni kasserer.

Næstformand David var ikke tilstede.

 

 1. Referat fra den 2. maj 2022 blev godkendt.
 2. Have 7 Pia og have 22 Bettina og Frida har modtaget henholdsvis 1. præmie og præmie for den børnevenlige have. Kredsen afholder fest for alle præmiemodtagerne i kredsen den 28. oktober 2022 i Ullerslev Forsamlingshus.
 3. El til de sidste 8 haver. Det er nu afsluttet fra Thomas` side. Der er 6 haver, der har betalt for tilslutning. Foreningen udlægger beløbet for de sidste 2 haver.

Vedr. elektrikerens etablering af el i de haver, der gerne vil have el lagt ind i deres huse, har alle elektrikere i Svendborg Kommune fået forbud mod at gøre arbejdet færdigt indtil Sydfyns El giver tilsagn hertil. Problemet er opstået efter Ørkild har haft problemer med deres el med overbelastning. Bestyrelsen har sat Morten El på opgaven. Vi bliver desværre nødt til at afvente hans svar.

 1. vand. Bestyrelsen har intet nyt vedrørende vandspild. Der læses stadig løbende af.

Thomas prøveopgraver i uge 39 for eventuel konstatering af utætheder. 

 1. nedskæring af træer m.v. i vores koloni.

Der er fremkommet et tilbud fra Thomas i have 20 til en samlet pris af 6.250 kr. + at alt fjernes incl. brænde. Tilbuddet indbefatter: ” beskæring af levende hegn langs indgangssti og åløb, beskæring starter fra hovedlåge til ende af åløb. Hegnet bliver skåret ned i 170 cm langs åen ind mod havesti. Modsat åen vil der kun blive skåret langs med have 35, således at denne kan få lyset ind i haveareal. Yderligere vil der blive beskåret birketræer bag have 19 og træer ved fælleshus.”

Bestyrelsen har godkendt tilbuddet. Arbejdet udføres, når foreningen lukker ned for at genere mindst muligt. Vejene vil blive ryddet hver dag af hensyn til brandveje.

 1. Fællesarbejde den 9. oktober. Bestyrelsen har lejet en flishugger. Som tidligere meddelt vil der være kaffe og brød kl. 9. Derefter arbejdes der indtil kl. 11.30, hvor Tove og Ella vil have maden klar og samtidig afholdes fællesmøde til medlemmernes emner til generalforsamlingen.
 2. Opfølgning på havevandring i vores koloni. Byggeriet i have 1b er godkendt.
 3. Ella og Toves invitation til plantebyt/hygge og kaffe og kage. Der mødte 3 personer op!
 4. Have 14 udvidelse af hus. Der afholdes møde med ejer.

Have 10, Der gives tilladelse til opførelse af skur på i alt 2,4 m

 1. Hovedport

Efter påkørsel er der nu opsat ny låge betalt af forsikringsselskabet som har regres mod modpartens forsikring. Forsikringssagen er afsluttet overfor kolonien.

 1. Vi er desværre nødt til at fjerne øl fra fælleshuset, da de forsvinder.

Mødet sluttet.

 

  

Bestyrelsesmøde mandag 2/5 2022

 

Til stede, Søren, Anni og David               

 

 1. Havelågen. Havelåge er blevet trykket i forbindelse med transport af materialer. Der er allerede gang i forsikringsarbejdet.

 

 1. Nyt el. Der er tilsagn fra 4 haver (Have 2, have 1b, have 28, have 20). Der sendes mail til de 4 resterende haver (have 13, have 14, have 35, have 1c), om hvorvidt de ønsker at tilslutte sig el.

Når vi har svar fra alle haver, sætter vi gang i projektet. Der skal svares på tilsendte mail seneste torsdag den 15/5. Halvdelen af det beregnede beløb skal betales senest 1/6, det resterende betales senest 1/7.

Mere information følger i forbindelse med påbegyndelse af gravearbejdet.

 

 1. Stikprøver på vandledningen. I forbindelse med etablering af el tager stikprøver vi forskellige steder i kolonien. Det bliver mellem have 10 og 11, ved have 1, ved have 6 og have 19. Ønsket er at få en idé om den generelle stand på vores vandrør.

 

 1. Rottefælder. Det blev besluttet på generalforsamlingen, at alle haver skal have mindst en rottefælde stående i deres have. Bestyrelsen indkøber 20 rottefælder, som kan købes af bestyrelsen. Der bliver sendt en mail når de er indkøbt.

 

 1. Gruppen kommer ikke op at køre, da der ikke har været særligt stor opbakning.

 

 1. Byggeansøgning. Der er kommet en ansøgning fra have 20. Ansøgningen godkendes, dog med forbehold for at yderbeklædningen skal være af træ eller et trælignende materiale.

 

 1. Byggeansøgning. Der er kommet en ansøgning fra have 34. Bestyrelsen skal besigtige nærmere for at kunne tage stilling til ansøgningen.

 

 

 Referart bestyrelsesmøde 15/3-22

 

Tilstede: David, Søren, Anni

 

 1. Generalforsamlingen
 • Forslag er gennemgået og rettet til.
 • Der bedes om tilbagemelding omkring deltagelse i forhold til sandwich.

 

 1. Den nye sæson
 • Der samles op på diverse byggegodkendelser, godkendelser af samletanke, godkendelser af brændeovne, kvitteringer for brandforsikringspræmie 2022 m.m..
 • Pia have 7 har skaffet en opvaskemaskine til fælleshuset. Skal den indsættes?
 • Frank have 15 har en gammel båd, han vil donere til legepladsen

 

 1. Første åbningsdag 3. April
 • Morgenmad klokken 09:00 i fælleshus
 • Øl og vand klokken 11:00
 • Arbejdsplan:
 • - Borde og bænke sættes ud
 • - Luges ukrudt
 • - Evt. affald til genbrugspladsen
 • - Renovationsplads fejes
 • - Der skal bygges nye eltavler på et tidspunkt
 • - Der skal bygges nye opslagstavler
 • - Der skal bygges en frostfri kasse til afløbsmåleren
 • - Fjerne grene i Birkelunden
 • - Æbletræer skal klippes
 • - Gå fælleshække efter
 • - Klippe ned ved toilethustag samt vask udvendigt.
 • - Byg sandkasse à Frank har en gammel båd
 • - Net under tag til fælleshuset (Voliernet)
 • - Huller i parkeringsplads/vej
 • - Evt. oprensning af åen

 

 1. Påsætning af vand
 • Vandudvalget håber at kunne påsætte vandmålere 11. April (med forbehold for frost)
 • Systemet står med tryk i 3 dage derefter, bestyrelsen giver besked, når der må åbnes for vandet.
 • Målerne vil blive plomberet i år.

 

       Ref. David.

 

parkeringsplads

 1. Der skal gøres opmærksom på at det ikke er tilladt at have campingvogne eller trailers stående på koloniens område. Dette gælder også parkeringspladsen.

 

  

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato: 24. januar 2022

Sted: Hos Anni

Tid:16.15

Til stede: Søren, Anni og David

 

1.  Godkendelse af dagsorden

-Dagsorden er godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra 28. juni 2021

-  Referat er blevet godkendt.

 

3. Nyt fra formand (meddelelser)

-  Der er intet at berette.

    a. Kreds

    - Mogens og Rie fra vurderingsudvalget er sendt på obligatorisk kursus.

 

4. Økonomi ved Anni

 1. Anni fremlagde årsregnskab 2021, dog ikke godkendt af revisorerne endnu.

-        Regnskabet er godkendt.

 

 1. Anni fremlagde oversigt over driftskonto 2021.

 

 1. Anni fremlagde budget.

-        Budget er godkendt.

 

 1. Kolonien har fået CVR nr. 42778168 (det var nødvendigt for at bevare domænenavnet

       på vores hjemmeside).

 

 1. Prisen på el stiger!!!! P.t. beregner vi 2,50 kr. pr. kw.

-        Der vil blive stille et forslag til generalforsamlingen som indebærer, at vi arbejder med flydende elpriser således at de følger markedet.

 

 1.  Der er efterhånden bod på rigtigt mange ting i foreningen her i blandt, for sen betaling, udeblivelse fællesarbejde, manglende rengøring af toilet o.s.v..

-        Det er drøn ærgerligt at vi skal have bod på alting, vi opfordrer som bestyrelse til at huske på at det er en forening vi alle sammen er medlem af og at vi alle løfter i folk.

 

 5. Fællesarbejde

 1. Der er udfærdiget plan for fællesarbejde, godkendt af bestyrelsen og udsendes straks.

-        Bestyrelsen har delt arbejdsdagene imellem sig.

 

 1. Vedr. Fællesarbejde/bod for udeblivelse.

-        Fremover skal man selv krydse sig af på listen for fællesarbejde, når man ankommer.

 

 6.  Generalforsamling

 1. dato/sted

-        5/4 Multihuset 18 - 22, der vil være sandwich, kaffe, øl og vand.

 

 1. indkaldelsesplan

-        Indkaldelsen sendes ud senest 30 dage før. Derefter er der mulighed for at fremsende forslag.

 

 1. Aktuelle forslag

      El til de haver der mangler.

-        Søren og Thomas laver en plan for el-arbejdet, der mangler 8 haver.

-        I forbindelse med gravearbejdet vil der også blive lavet stikprøver så vi kan få en fornemmelse af hvordan vores vandrør har det.

 

       Bestyrelsens forslag

-        Forslag om at hvert enkelt hus har en rottefælde.

 

7.  Henstilling af campingvogn, trailere på koloniens parkeringsplads

 1. Der skal gøres opmærksom på at det ikke er tilladt at have campingvogne eller trailers stående på koloniens område. Dette gælder også parkeringspladsen.
unsplash