Vedtægter for Sydfyns Kreds

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydfyns Kreds


§1. Kredsens navn og stiftelse. (Obligatorisk)

1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydfyn kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Fåborg Midtfyn, Nyborg og Svendborg kommune.

1.2. Kredsen er stiftet 2014 i medfør af Forbundsvedtægtens § 3, stk.1.

§2. Formål og virke. (Obligatorisk)

2.1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens § 2.

2.2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

1. Arbejder for at fremme de enkelte haveforeningers engagement i kolonihavebevægelsen.
2. Arbejder for at sikre, at de enkelte foreningers idéer, synspunkter og ønsker inddrages i arbejdet i forbundets kompetente organer.
3. Arbejder for at sikre foreningernes engagement i kredsens udpegning af tillidsfolk til forbundets kompetente organer.
4. Koordinerer forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører flere eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om lejekontrakter , bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser mv., jfr. dog stk. 2.3.
5. Holder foreningerne orienteret om arbejdet i og beslutninger truffet af forbundets kompetente organer samt bistår foreningerne med at føre beslutningerne ud i livet.
6. Bistår foreningerne med at sikre, at deres regler og vedtægter er i overensstemmelse med kreds- og forbundsvedtægt samt offentlige regler og lovgivning.
7. Foretager godkendelse af byggeandragender, hvor dette er aftalt med foreningen.
8. Hjælper med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.
9. Besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen.
10. Søger om fornødent bindende eller vejledende ordensregler vedtaget for alle haveforeninger i kredsen.
11. Indkalder og afholder generalforsamling i medlemsforeningerne i de § 2, stk. 4, nævnte tilfælde.
12. Fastlægger regler og procedurer for foreningernes indberetning til kredsen af oplysninger, som er nødvendige for kredsens varetagelse af sine opgaver.

2.3. Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver:

1. Deltager i forhandling, herunder genforhandling, og indgåelse af lejekontrakter, hvor Kolonihaveforbundet står som lejer.
2. Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om arealplanlægning, offentlige anlæg, kloakering, byggeforhold mv., som berører foreninger i flere kredse eller kan være af betydning for forbundets medlemsforeninger som helhed.
3. Bistår i øvrigt efter anmodning forbundsledelsen ved udredning af sager, som angår kredsens foreninger og ved behandling af spørgsmål af generel karakter.

2.5. Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner, at der er et påtrængende behov for, at en forenings medlemmer får lejlighed til at træffer beslutning i en sag, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, kan kredsbestyrelsen opfordre foreningens bestyrelse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis foreningens bestyrelse undlader at følge kredsbestyrelsens opfordring, kan kredsbestyrelsen - for foreningens regning - indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen. Kredsbestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.
Efter vedtagelse i Kolonihaveforbundets Forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsvarende betingelser - for foreningens regning - indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening, i tilfælde hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.

§3. Kredsrepræsentantskabet

3.1. Kredsens øverste myndighed er kredsrepræsentantskabet.

3.2. Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes hvert år primo marts måned og med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende: (Obligatorisk)

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med evt. revisionsberetning.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget for det kommende år.
6. Valg af kredsformand/ kredskasserer.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af kredsrevisorer og suppleanter.
9. (evt.) Nedsættelse af vurderingsudvalg/ankenævn. I kongres år valg af delegerede til forbundets kongres og evt. suppleanter.
10. Eventuelt

3.3. Ordinært kredsrepræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel, adresseret til de enkelte foreningers formænd. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Med indkaldelsen skal følge kredsens reviderede årsregnskab, samt budgetforslag for det kommende år.

3.4. Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 1.februar i det år repræsentantskabsmødet afholdes, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til foreningerne.
Der kan på repræsentantskabsmødet stilles ændringsforslag.

3.5. Adgang og stemmeret har foruden kredsbestyrelsen, der er fødte medlemmer, repræsentanter fra kredsens tilsluttede foreninger. (Obligatorisk)
Foreningerne er hver især berettiget til at lade sig repræsentere med mindst 2 repræsentanter, hvoraf mindst 1 repræsentant skal være medlem af foreningens bestyrelse. Foreninger med over 50 medlemmer har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 medlem pr. 50 medlemmer, dog med max. 6 repræsentanter.
Kredsen lader udfærdige adgangskort til de valgte repræsentanter, adgangskortet benyttes som stemmekort. (Obligatorisk)
Formanden for Kolonihaveforbundet , eller den, han bemyndiger hertil, har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret. (Obligatorisk)

3.6. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer. (Obligatorisk)

3.7. Beslutning om ændringer i vedtægt, optagelse af kollektive lån og kredsens eventuelle opløsning forudsætter at mindst 2/3 af repræsentanterne har givet fremmøde, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. (Obligatorisk)

3.8. Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller hvis et flertal af kredsbestyrelsen eller dirigenten måtte ønske det. (Obligatorisk)
Til optælling af stemmer nedsættes et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der under dirigentens ledelse foretager optælling. (Obligatorisk)

3.9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. (Obligatorisk)

3.10. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på repræsentantskabsmødet, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
(Obligatorisk)

3.11. Repræsentantskabsmødets protokol underskrives af mødets dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af kredsens formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. (Obligatorisk)

§4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

4.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det besluttes af kredsbestyrelsen, eller når mindst 1/4 af repræsentantskabets medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

4.2. Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der kun træffes beslutning, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, er til stede. Forslagsstillerne motiverer selv den opstillede dagsorden.

4.3. Indkaldelse skal finde sted senest 8 dage efter kravets fremsættelse. Repræsentantskabsmødet skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

§ 5. Kredsbestyrelsen. (Obligatorisk)

5.1. Kredsbestyrelsen består af 1 kredsformand, 1 kredskasserer, samt 9 kredsbestyrelsesmedlemmer (4 fra Svendborg kommune, 1 fra Fåborg-Midtfyn kommune og 4 fra Nyborg kommune.)

5.2. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer kan kun ske efter indstilling fra kredsens foreninger.

5.3. I lige år vælges :
1 formand, og 5 kredsbestyrelsesmedlemmer (2 fra svendborg, 1 fra ringe og 2 fra Nyborg) for en 2 års periode.
I ulige år vælges :
1 kasserer, og 4 kredsbestyrelsesmedlemmer (2 fra Svendborg og 2 fra Nyborg) for en 2 års periode.
Hvert år vælges:
3 bestyrelsessuppleanter (1 fra hver kommune) samt (evt.) 1 suppleant til ankeudvalget for en 1års periode. Genvalg kan finde sted for samtlige.

5.4. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.5. Kredsbestyrelsen oppebærer honorar efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. Honoraret er indeksreguleret.

5.6. Kredskassereren varetager kredsens samlede regnskabsaflæggelse under direkte ansvar over for repræsentantskabet.

5.7. Kredsbestyrelsen afholder møde så ofte kredsformanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det - dog mindst hver tredje måned.

5.8. På det første kredsbestyrelsesmøde efter ordinært repræsentantskabsmøde konstituerer kredsbestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særopgaver.

5.9. Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før repræsentantskabsmødet, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg.

5.10. Over kredsbestyrelsesmøderne føres en protokol, hvori et hvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske herom, har krav på at få sine meninger protokolleret. Et protokollat skal godkendes af kredsbestyrelsen.

5.11. Kredsbestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
-en bestyrelsesansvarsforsikring, som omfatter kredsbestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
-en underslæbsforsikring, der omfatter kredsens tab ved underslæb i forbindelse med administration af kredsens midler.
-en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter ankeudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger.

5.12. Tavshedspligt. (Obligatorisk)
Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for kredsen.
Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§6. Valg af revisorer. (Obligatorisk)

6.1. Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hver andet år.

6.2. Hvert år vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år.

§7. Valg af delegerede til forbundets kongres. (Obligatorisk)

7.1. Valg af delegerede sker i henhold til forbundsvedtægten § 8 og indberettes til Forbundskontoret.

7.2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og suppleanter til et møde, hvor koordinering og prioritering af kredsens samlede oplæg til kongressen foretages.

§ 8. Kontingent. (Obligatorisk)

8.1. For medlemskab af kredsen betaler foreningerne, ud over det til enhver tid gældende kontingent til Kolonihaveforbundet , et kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Beløbet er indeksreguleret.

8.2. Kontingentåret følger regnskabsåret, 1. januar til 31. december. Kredskontingentet forfalder i marts.
Ved for sen indbetaling pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der kan pålægges gebyr. Et indeksreguleret gebyr fastsættes af repræsentantskabet.

§ 9. Regnskab. (Obligatorisk)

9.1. Kredsens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

9.2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret revisor.

9.3. Det påhviler i øvrigt kredskassereren, på ordinære kredsbestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

9.4. Kredsens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Regler om disposition over midlerne fastsættes af kredsbestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

§ 10. Tegningsret. (Obligatorisk)

I økonomiske forhold tegnes kredsen udadtil af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer kredsformanden kredsen udadtil og er ansvarlig for kredsens daglige ledelse, herunder evt. kredskontor.

§ 11. Revision. (Obligatorisk)

11.1. Revision af kredsens regnskabsaflæggelse finder sted ved de af repræsentantskabet valgte revisorer.

11.2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom de skal kontrollere gennemførelsen af de af repræsentantskabet trufne beslutninger i økonomisk henseende.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere kredsens bøger, regnskabsbilag samt formue.
Revisorerne skal foretage mindst ét årligt kasseeftersyn. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

11.3. Revisorerne er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret revisor, såfremt de under gennemgangen af kredsens regnskaber støder på forhold, der efter deres skøn kan motivere dette.

11.4. Revisorerne fører en revisionsprotokol, som kredsbestyrelsen skal have forelagt efter hver afholdt revision.

§12. Foreningsgeneralforsamlinger. (Obligatorisk)

12.1. Kredsbestyrelsen har ret til, at overvære de under kredsen hørende foreningsgeneralforsamlinger med taleret, men uden stemmeret.

12.2 Senest 14 dage før foreningernes generalforsamlinger tilsender de kredsen dagsorden, regnskab samt angivelse af tid og sted for mødets afholdelse.

§13. Ophørsbestemmelser. (Obligatorisk)

13.1. I tilfælde af kredsens opløsning, skal kredsens midler i det hele tilfalde de enkelte foreninger i forhold til deres medlemstal.

Vedtaget den 17.11. 2014.

unsplash