Medlemsmøder

 

Referat fra fællesmøde * Søndag d. 30. august 2020.

Deltager have: 29, 25, 21, 4, 33, 23A, 35, 1B, 30, 2A, 3, 12, 15, 9, 6. Have 7 mødte senere. 

Afbud: 18, 2, 23, 11, 14, 31, 1A, 8.

Udeblevne: 1, 1C, 24, 13, 28, 27, 26, 20, 22, 34, 32, 5, 10, 19

Sted: Fælleshuset - Referent: Susan 

Ingen indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen:

1.     Meddelelser fra formanden (byggesager, individuelle bestemmelser/hækhøjde, vand-

        forbrug/plombering af bi-målere, toiletvand

2.     Vandforbrug – plombering af bi-måler i hver enkelt have

3.     Meddelelser fra toiletudvalget

4.     Høje havelåger 

5.     Faste åbningstider havelåge ved hovedindgang – individuel bestemmelse?

6.     Container til haveaffald 

7.     Legeplads/nye farver, sandkasse med låg

8.     Udskiftning af udendørs opslagstavler 

9.     Eventuelt

 

Ad 1) 

Søren byder velkommen og starter med en fyldestgørende orientering om de komplekse og tidskrævende telefonsamtaler og mails med Svendborg kommune tagende udspring i den nu lykkeligvis godkendte og afsluttede klagesag med have 11. Efter større research viser det sig, at der i kommunen findes både en servitut og lokalplan:

 • Servitut med byggeret til max. 50 m2, højde 4,0 over terræn, udhæng/redskabsrum 15 m2, 2,5 m2 fra skel 
 • Lokalplan med byggeret til max. 30 m2, højde 3,5 over terræn, 2,5 m2 fra skel

VIGTIGT her jævnfør kommunens retningslinjer er, at lokalplanen overruler servitutten. Så dette afstedkommer ved kommende byggesager med huse over 30 m2, at der skal ansøges om godkendelse hos Svendborg Kommune og selvfølgelig - som ved alle byggesager i Byhaverne - endelig godkendelse hos bestyrelsen. 

Hækhøjde på 170 cm står som en individuel bestemmelse i haveforeningens vedtægter. Ændring af denne bestemmelse kan ske ved en generalforsamling efter indsendelse af forslag til bestyrelsen. Højde af hække både til gangareal og naboer, eventuelt forskellig højde blev diskuteret i plenum; også hegnsloven med max. 180 cm blev nævnt.

Ad 2)

Vandforbruget er fra juni måned steget uforholdsmæssigt meget med et svind på 25 m3 !! Dennis orienterer kort om situationen og om den kommende plombering af bi-målerne via vandudvalget. 

Toiletvand: trykket i vandhanen på toilettet ved fælleshuset skyldes, at dimensionen på slangen fra bi-måleren i hækken og indtil fælleshuset er for lille.

Ad 3)

Toiletudvalget takker for fin rengøring af toilettet igennem sommeren. Det fungerer fint med den ophængte tavle hvorpå plan og rengøringstidspunkter er noteret og hvor hver især ansvarlig for rengøring kan kvittere.

Toiletudvalget takker for ros til deres arbejde

Ad 4)

Bestyrelsen ser en tendens til høje havelåger og ønsker blot en dialog om høje kontra lave havelåger – hvad betyder dette for haverne. Emnet vendes blandt havejerne, forskellige holdninger bl.a. indbrud, som er sket flere steder denne sommer. Vigtig pointe er fortsat gældende for alle, at en åben låge = VELKOMMEN IND 

Ad 5)

Skal hovedlågen være lukket eller åben om dagen – faste lukketider? I så fald skal dette tages op som individuel bestemmelse ved generalforsamling med indsendelse af forslag herom til bestyrelsen.

Der opfordres til at håndhæve reglen med så lidt kørsel og parkering som muligt til og fra haverne. 

Ad 6)

Anni oplyser: Etablering af 3 faste containere á 1100 liter i perioden fra april til oktober med tømning efter behov pris ca. kr. 5.000,- er en mulighed i stedet for vores nuværende container aftale med 2 perioder á ca. 14 dage til kr. 3.600,-. Stor tilslutning til dette, Anni følger med forslag til generalforsamling.

Ad 7)

Legepladsen ved fælleshuset trænger alvorligt til fornyelse. Gode input med bl.a. børnene får lov selv at male hus og gyngestativ i forskellige farver. Også udskiftning af sandkasse er et stort ønske. Vigtigt her at kende de kommunale regler for sikkerhed på legepladser offentlige/private, Benjamin undersøger dette og giver en tilbagemelding til bestyrelsen.

Ad 8)

De 2 gamle opslagstavler ved fællesområdet (v. flagstangen) kan ikke længere – forslag om en ny opslagstavle placeret ved hovedindgangen er der bred opbakning til.

Ad 9)

Rie fra festudvalget kommer med et glimrende input til den sidste fælles arbejdsdag søndag d. 11. oktober: PLANTE-BYTTE DAG – vi GLÆDER OS.

____________________

 

Referat af fællesmøde 6. januar 2020

Referat af fællesmøde afholdt

Dato:             6. januar 2020

Sted:              Multihuset, Svendborg

Tid:                Kl. 18:30

Følgende haver var repræsenteret:

Have 23, 7, 9, 21, 25, 33, 30, 23a, 34, 2a, 6, 29, 19, 35

Afbud fra have 15, 8, 27, 1a, 12, 18

Formanden bød velkommen.

Toiletbygning påbegyndes her i januar og forventes færdig til åbningsdagen.  Der blev foreslået afspritning efter brug af toilettet. Toiletbygningen gøres  rengøringsvenlig. Der vil komme kodelås på. Der vil blive sat håndsæbe. Der bliver foreslået et rengøringsudvalg, have 29, have 35 og have 33 meldte sig som de første. Det tages med til generalforsamlingen, hvor flere kan melde sig  til udvalget.

Udvalg  Byggeudvalget blev forespurgt om, hvorvidt der er nyt om opmåling af huse, udhæng og om der må laves kælder. Der blev foreslået at bestyrelse og byggeudvalg beder kommunen om et møde i håb om et regelsæt.  

Der blev spurgt ind til målerbrønde . Der blev spurgt ind til, hvordan vi får el til de sidste haver. Alle foreslår, at der nedlægges nye rør og målerbrønde og samtidig nedlægges el-ledninger til de resterende huse. Alle enige i at det skal foregå i etaper. Det ønskes medtaget på generalforsam-lingen.

Bod for udeblevet fællesarbejde, hvor der er meldt afbud, og hvor der ikke er kommet forslag om anden mødedato.  Alle ønsker at fastholde de nuværende regler som anført i listen for fællesarbejde "Såfremt du er forhindret på din fællesarbejdsdag kontakter du kontaktpersonen og giver besked om, hvilken anden fællesarbejdsdag, du så kommer på". Der var et ubredt ønske om, at boden for udeblivelse forhøjes til  500 kr. Ønske om, at det medtages på generalforsamlingen til de individuelle bestemmelser.

Hvis der er givet påkrav om manglende vedligeholdelse af haven sammenlagt 3 gange over flere år, udløser det en ophævelse af lejemålet. Forslag til vedtægten.

Der ønskes indkøbt en 12 meters fiberflagstang. Det må kunne sættes på budgettet 2020 og derved blive godkendt.

Der er forslag om at indkøbe en ukrudtsbrænder.

Containere ønskes fortsat 2 gange årligt og gerne 14 dage hver gang.

Petanquebane udsættes.

Der er forslag om at få harvet  parkeringspladsen - der er vildt mange huller.

Ønske om jernport ved vores indkørsel, og at der sættes et beløb af hertil, hvis der kommer et godt tilbud.

Der er forslag om at Fyns Termografi indkaldes til et møde med bestyrelse og Dennis, for at se om de har måleinstrumenter, der kan vise nøjagtig, hvor vores vandspild ligger, og hvilken pris de kan gøre det til.  Dennis laver aftale.

Der er fortsat et stort ønske om, at vi fortsætter med afholdelse af fællesmøder.

Referent

Anni

Referat af fællesmøde 30. juni 2019

TOILET OG KLOAK

Der er opbakning til, at fælleshusets spillevand fra køkkenvask/toilet/håndvask/tømmested tilkobles kommunens spildevandsbrønd, der ligger ved fælleshuset.

Der er rabat på afledningsafgift, da vi betegnes som erhverv og kun bruger vand 1/4-1/10.

Projektet bliver sat på ny generalforsamling, der indkaldes hurtigst muligt.

MÅLERBRØNDE

Projekt målerbrønde udsættes/opgives. Der er p.t. ingen penge hertil.

EL TILSLUTNING

Der var enighed om, at El kabler bliver lagt ud til alle 7 haver, der p.t. ikke har el, uden at man er forpligtiget til at blive tilsluttet. Det er billigere, at det bliver gjort i en arbejdsgang. Morten El er anmodet om at fremsende tilbud herpå.

Projektet sættes på ny generalforsamling

HAVEAFFALD/Container

Der er ønske om, at vi kan benytte en container  i 14 dage i stedet for en uge. 2 gange om året.

HÆKKLIPNING

Der er ønske om at hækken ud mod vejen i fællesområdet skal klippes ned til 1,10 meter. Det for at give lys og luft til haven og synliggøre, at vi har et dejligt sted at mødes.  Det kan understøttes med et fint fælleshus skilt. Klipning foregår til fællesarbejde i september

Bredden på hækkene skal minimeres til 40 ~ 50 cm, da vores havegange ellers bliver for smalle og hækkene ikke får nok lys ( En side det ene år og omvendt  )

Alle hække må max have en højde på 1,70 meter. Hækhøjde måles fra vejsiden.

Vi aftaler med vores søde naboer om at hjælpe hinanden med at få hækkene ned i aftalt højde og bliver man ikke enige,  må bestyrelsen træde til.

FÆLLEOMRÅDET

Der har været ønske om at flytte legepladsen i fællesområdet. Der var gode argumenter for, at det bliver for varmt om sommeren, hvis huset og sandkassen flyttes til græsplænen. Børneområdet og bålplads forbliver foreløbig, hvor de er.

Et ønske om at en petanquebane etableres ved den grønne plæne ved fælleshuset arbejder vi videre på ( Maja, Andreas og Rie ).

FÆLLESTRAILER

Frank har foreslået, at vi indkøber en trailer, som man kan lejes. Sten, Frank og Rie ønsker at oprette et trailer-laug og arbejder videre med ideen.

BRUG AF VORES FÆLLES REDSKABER

Redskaberne ved fælleshuset bør kun bruges, når der er fælles arbejdsdage. 

Jesper og Pia betjener vores havetraktor.

FORSLAG UDEFRA

Der er fremkommet et ønske om, at folk udefra gerne vil leje fælleshuset !

Der er enighed om, at vi ikke lejer huset til folk udenfor kolonihaven.

Hvis vi selv deltager i festen og tager det fulde ansvar for brugen af huset og oprydning m.m er det helt OK at leje huset.

FESTUDVALGET

Til sidst vil jeg gerne på festudvalgets vegne sige 1000 tak for at så mange mødte op og gjorde årets Sankt Hans til en dejlig dag og aften. Skønt at rammerne var så børnevenlige og at store og små hyggede sig på tværs af haverne. 

Vi i festudvalget brænder for, at vi fortsat har både små og lidt større arrangementer i løbet af året og den næste festlighed bliver vores sensommerfest i august. ( dato ikke helt fastlagt )

Jeg vil med glæde meddele at både Sten, Frank, Vanessa og Dennis har meldt sig til at være med i festudvalget. Rigtig rart vi bliver flere med ideer og energi. Jubbiiii

Referat af fællesmøde 13 januar 2019

Vi nærmer os vores fællesmøde i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, søndag, den 13. januar. Vi har huset fra kl. 13:00, hvor der skal dækkes bord og laves kaffe og hyggesnakkes. Mon ikke vi kan starte mødet omkring kl. 13:30.

Der er ikke modtaget nogle forslag endnu, men vi har lidt fra sidst, vi skal have færdigbehandlet. Husk mødet afholdes af medlemmerne med formålet at diskutere og forholde sig til fremsatte forslag og denne gang gerne formulering af eventuelle forslag til generalforsamlingen.

Følgende haver er mødt, 23A, 23, 4, 22, 1d, 34, 20, 21, 13, 1c, 30, 31, 33, 24, 9

Afbud fra have 18 og 19 og 7 og 1a, 1b  og 6

= 15 haver mødt og 6 afbud - Ingen mødt fra de sidste 17 haver

 

Vandudvalget: Andreas have 34 og Jan have 1d

Vandforbruget i kolonien - nedgravning af målerbrønde i hver have.

 Det menes, at hovedvandrørslinien i hele kolonien er plasticrør, og at der er koblet et jernrør herpå indtil hver have. Plastic og jern kan ikke arbejde sammen, det kan give utætheder. Jernrøret og tilkobling skal udskiftes til plasticrør. Målerbrønden skal nedgraves i hver have, hullets størrelse skal være ca. 1 meter dybt og 1 meter i diameteren. I målerbrønden tilkobles et 2 meter højt rør. Medlemmet står selv for den videre tilslutning herefter. (vandhane m.v.)

Følgende tilbud er afgivet: 1 målerbrønd kr. 865 med tilhørende måler kr. 167 begge + moms.

 (når de er opsat bliver de plomberet) 100 meter PEM rør kr. 1433 + moms - vi ved ikke, hvor meget der skal brugs før der bliver gravet op. Koblinger ca. 35 kr. pr. stk. Et antal T-stykker, de koster 84 kr. pr. stk.

Der skal lejes minigravere (nok 2) En eller to weekender. 1 læs grus. Nogle meter dækbånd. Til uforudsete udgifter bør vi nok hensætte ca. 5000 kr.

På 38 målerbrønde og 38 vandmålere er afgivet et tilbud på ialt kr. 39.216,00 hertil skal lægges moms

Vi har  penge på vand/vedligeholdelseskontoen til at betale med.

Andreas have 34 forelagde projektet. Herefter rigtig mange spørgsmål og input bl.a.  spørgsmål fra John have 30 omkring vandmålernes tilstand. Dennis have 9 spurgte til om hovedledningen var trykprøvet.

Vandudvalget er indstillet på, at der laves trykprøve til foråret, inden vi åbner.

Der var enighed om at bestyrelsen stiller forslag om nedgravning af målerbrønde til generalforsamlingen.

Vi skal også have leje af container på til bortskaffelse af al den opgravede jord.

Der skal også i forlængelse af ovenstående forslag, stilles forslag om vandet herefter skal være åbent hele året.

Såfremt nedgravning af målerbrønde ikke bliver aktuelt og vi beholder vores nuværende vandmålere skal der stilles forslag om fast lukkedag for vand samt forslag om, at der så monteres en eventuel vinterhane i området ved flagstangen.

I dag var der stemning for fast lukkedag 1. november.

Fast lukkedag for vand eller??? (fortsat fra sidste møde)

Såfremt foranstående punkt bliver aktuelt må Fast-lukkedag-forslaget bortfalde.

Ellers til diskussion påny og evt. formulering af et forslag til medtagelse på generalforsamlingen.

Se ovenstående.

El

Fremover opkræves a conto el for de havelejere, der har et forbrug over 1000 kr. på årsbasis.

(SEF opkræver i januar, maj, juli og nov. måned) I 2018 er opkrævet ca. 30.000 kr.

El til de haver, der ikke tilmeldte sig i første omgang?

Morten have 27

(ingen el i have 2, 13, 14, 20, 28, 35, 1b, 1c,

Kan man opgradere faser? og hvad koster det??

 

Morten have 27 var ikke mødt.

Anders i have 22 mener ikke, at der er nogle muligheder for at sætte bi-målere op, efter de oplysninger, vi gav ham om vores nuværende el. Andreas foreslog, at hvis der var tid til overs næste gang, vi har gravemaskine, at vejen graves op påny, og der lægges en kabel til brug for de haver, der ikke har el. Anni meddelte, at det var vigtigt, at vi husker at opgøre omkostninger herfor, således at vi kender beløbet den dag en køber eller havelejeren vil have el indlagt. Det kan måske også ske i etapper.

Birkelunden - fortsat fra sidst

Fælles holdning til Birkelunden, haveaffald, jordaffald, grenaffald, sten, bjørnekloer, kompostering, flishugger, container.

Forslag om fast sted, hvor "haveaffaldet" kan lægges. Container til hækaffald. Fælleskørsel med trailere til lossepladsen. Selv bortskaffe haveaffald. Flere mest stemt for at Birkelunden lukkes for haveaffald.

Hold da op vi brugte 1 hel time på at diskutere dette.

Der var forslag om hækklipning.  Hækken klippes  2 gange årligt inden 1. juli og inden 1.oktober, og der lejes container til hækaffald.

Oprydning i Birkelunden, lej en knækstyret minilæsser med overfaldsgrab.  Alt skal ryddes incl. brænde, byggematerialer og andet,  der ikke hører til i naturen.

Fremtiden:

Dennnis indhenter tilbud om åben container til haveaffald i sæsonen 1. april til 1.oktober, hvad koster det pr. måned og hvad koster en tømning, og Birkelunden lukkes. Og tilbud på måske en uge?? der har jeg ikke helt fået noteret ned, øv

Forslag om at Birkelunden bibeholdes i mindre grad med opdeling i grene, hækafklip, græs, m.v.

Til generalforsamlingen laves forslag om åben container på parkeringspladsen med de omkostninger som Dennis finder ud af.

 

Brandforsikringspligt - alle haver med huse på

Sydøstfyns Kreds anbefaler i referat af 27. november, at det skrives ind i vedtægterne, hvordan haverne forsikres?

"Kravet er vedtaget efter ønske fra flere foreninger, idet det kan koste foreningen dyrt, hvis et hus brænder og den pågældende lejer ikke har en brandforsikring eller midler til selv at rydde op efter branden".

Forslag til vedtægtenMedlemmet har pligt til at brandforsikre evt. byggeri på havelodden.

Der stilles forslag om  brandforsikring. Anni forespørger Solvej i Sydøstfynskreds, om det er en vedtægtsændring eller en individuel bestemmelse

Venteliste

Der udfærdiges forslag herom til en individuel bestemmelse

 

Sådan fungerer vores venteliste:

Hvem 
På ventelisten kan optages personer, som har fast bopæl i Svendborg Kommune samt eksisterende medlemmer af en haveforening, som ønsker at købe en anden have i stedet for den de har.

Gebyr

Det koster 100 kr. om året at stå på ventelisten. Beløbet indbetales til konto i Arbejdernes Landsbank reg.nr.5378 kontonr. 0551127. Send samtidig en mail til formand.byhaverne@outlook.dk med oplysning om ønsker, navn, adresse, telf.nr. og E-mail.

Optagelse 
Optagelse på ventelisten kan kun ske ved henvendelse til formanden.

Placering 
Placering på ventelisten afhænger af optagelsestidspunktet. Eksisterende medlemmer placeres dog altid foran andre på ventelisten.

Adresseændring
Hvis du flytter, skal du meddele adresseændring til formanden, enten ved at fremsende et brev eller ved at sende en mail.

Ørkilds venteliste: Haven udbydes først 7 dage internt i foreningen. Herefter træder ventelistens anciennitet i spil. Når haven har været yderligere en uge i udbud  kommer haven i ”fri handel.” I langt de fleste tilfælde er det interesserede fra ventelisten, der kommer med bud. Der kan aldrig bydes over vurderingsprisen!

I Solbakken skal også interne påføre sig ventelisten, hvis de ønsker en anden have i kolonien.

Hvis flere interne er interesserede træder medlemmernes anciennitet i spil. Bør tilføjes i vores bestemmelse.

Stemning for, at der laves forslag til individuelle bestemmelser om ventelisten.

Stemning for, at haven udbydes til havelejere og venteliste samtidig men med oplysning om, at havelejerne har 1. prioritet og derefter interesserede på ventelisten.  Ved flere interesserede havelejere er det ancienniteten i kolonien, der er afgørende og ved flere interesserede på ventelisten, er det indbetalingsdatoen for de 100 kr. der er afgørende.

Vurderingsudvalg

På Sydøstfyns Kreds` kommende repræsentantskabsmøde (5. marts) skal det drøftes, om vi skal have en centralisering af vurderingerne, således at vurderingerne frem over foregår i kredsregi, dog stadig med vurderingsfolk fra de enkelte foreninger.

Vi skal finde vores holdning hertil.

Hvad vil en vurdering komme til at koste: En vurdering koster et grund-gebyr som fastsættes af Hovedbestyrelsen, og som går til Kolonihaveforbundets evalueringsfunktion. Herudover kan den enkelte forening eller kreds fastsætte et lokalt gebyr for vurdering, som går til kreds eller forening. Gebyret betales af sælger. I gebyret vil også indgå kørselsudgifter.

Alle fremmødte ønsker vurderingsudvalg i vores egen koloni. Dennis videregiver dette til mødet i Sydøstfyns Kreds. 

Leje af fælleshus:

En tidligere bestyrelse har besluttet, at det koster 200 kr. at leje fælleshuset.

Forslag: det vedtages som en individuel bestemmelse.

Vi skal have det ind i vores individuelle bestemmelser. Forslag om at det koster 200 kr. at leje fælleshuset til dækning af vandforbrug, el m.m.(Det er åbenbart blot en bestemmelse som er taget tidligere i en bestyrelse).

Dennis ønsker lys og håndvask i toiletskuret. Andreas mener dette sagtens kan ordnes.

Ved leje medbringer lejeren selv sit eget tørkloset, hvorved lejeren nok selv husker at tømme.

Nedsættelse af diverse udvalg:

Vi har allerede vandudvalget

Der kunne også være et:

Fælleshus-udvalg: stå for udlejning incl. liste til brug for opkrævning af leje, åbne/lukke, åbne for varmt vand ved udlejning og fællesmøder/fællesarbejde,  opsyn, m.v.

Ella og Tove tilbød sig til fælleshusudvalget.

Måske et Birkelund-udvalg, måske et ?????

Det opgav vi indtil videre.

Festudvalget (Mette-Marie have 19 og Rie have 6 )

John have 30 vil gerne være med.

Byggeudvalg

Anni foreslår nedsættelse af et byggeudvalg som alle ved en nybygning eller ombygning kan henvende sig til for at få hjælp med hensyn til byggereglerne. Det ændrer intet i, at ansøgning med tegning skal sendes og godkendes i bestyrelsen. Men det bevirker, at ansøgning og tegning forhåbentlig kan godkendes første gang. Det er også en hjælp for bestyrelsen at kunne hente hjælp i udvalget. Anni foreslår Mogens have 21 og Jesper have 23 til byggeudvalget, idet de er medlem af vurderingsudvalget og har været på kursus og må være dem der har bedst kendskab til reglerne. Der fremsættes forslag om et byggeudvalg til generalforsamlingen. 

Fællesmøde - skal vi fortsætte hermed?

Hvor tit?? Hvem skal indkalde??

I hvertfald 1 gang om året. Gerne i januar måned.

Også gerne midtvejsmøde som afholdes i fælleshuset.

Forslag til generalforsamling vedr. ny flagstang

John ønsker ikke flagstang og sætter forslag herom på generalforsamlingen.

Andre af de mødte havde en anden mening. Anni undersøger prisen på en fiberstang og sætter det på budgettet.

Flere forslag????

Maja spørger til valg af formand. Hvilket "arbejde" ligger der heri. 

Det findes i vedtægterne og forretningsorden som ligger på hjemmesiden og så er der alt det "løse" som ikke er beskrevet.

 Andreas spørger til byggeregler.

Dennis oplyser at Sydøstfyns kreds er ved at lave en pixi-bog.

Tak for et rigtig godt møde

Anni, referent.

Medlemsmøder

År 2018 den 1. november kl. 18,30 afholdt HF Byhaverne fællesmøde i Multihuset, Svendborg.  Der var indkaldt pr. mail den 11. oktober og den 27. oktober sidst med indkomne forslag.

17 haver ud af 38 var repræsenteret:

Mødet blev afholdt af medlemmerne med formål at diskutere og forholde sig til retningslinier/politikker i de indkomne forslag.

Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen ikke er til stede i aften, medlemmer af bestyrelsen møder som medlemmer i Byhaverne.

Som ordstyrer valgtes: Karin

*    Vandudvalg, til montage af målere og reparation

De fleste syntes, at det var en god ide med dette udvalg. Andreas have 34 og Jan have 1D vil gerne i udvalget. God ide, hvis vandmålerne sættes på ved første pligtarbejde, udvalget hjælper gerne hermed, efter opsætning gennemgår udvalget alle opsætninger og målere m.v. Bestyrelsen aflæser målerne. God ide, hvis målerne i haverne og hovedmåleren løbende aflæses, så evt. vandspild kan undgås. Ved brud, utæthed eller lignende i haverne vil udvalget kunne kontaktes. God ide, hvis der indkøbes pakninger til målerne, så disse kan udskiftes ved opsætning (hvis nødvendigt). Alle målere aflæses af bestyrelsen ved sidste pligtarbejde. Det er op til medlemmerne selv at nedtage målerne inden frosten sætter ind og at opbevare deres målere frostfrit om vinteren. Hvis nødvendigt kan Andreas købe et større parti plomber til evt. plombering. Til generalforsamling: flere foreslog en fast lukkedag for vandet, problem at der stadig kan tappes efter måleren er aftaget, flere foreslog at lukning først sker når frosten endelig sætter ind. Ved næste møde formuleres eventuelle forslag til generalforsamlingen.

 • Festudvalg, til planlægning af fester og sammenkomster

Ikke just jubel i første omgang, men efter flere forslag, især efter majfest ved flagstangen blev foreslået, og Dennis lovede at danse rundt med blomsterkrans på hovedet, meldte et udvalg sig: Mette-Marie i have 19 og Rie i have 6. Mon ikke også den der er kommet med forslaget kunne tænke sig at være med i udvalget. Mette-Marie og Rie ser gerne at flere kommer i udvalget. Der var forslag om SanktHansfest, høstfest o.s.v. 

 • Møde op ved arrangementer (eks. SanktHansFest) 

Kun ganske få medlemmer møder til koloniens arrangementer. Alle enige om at blive bedre til at støtte op herom.

 • Holdningen til at hjælpe med opdækning og afrydning i fælleshus efter pligtarbejder og andre arrangementer.

Flere muligheder blev foreslået bl.a. at opgaven blev uddelegeret sammen med andre opgaver om morgenen ved vores fællesarbejde. Holdningen til, at det, i hvert fald ved sidste pligtarbejde, bliver efter kl. 12, blev diskuteret. Mere holdånd i kolonien ønskes, der er gode intentioner hele vejen rundt blandt de fremmødte, måske var det blot denne diskussion, der skulle til. Flere kendte slet ikke "tilbuddet" på at mødes ved flagstangen med kaffe og evt. kage eller en øl søndag kl. 14. Vi prøver at følge op herpå, når vi åbner igen til april.

 • Valg af formand, person med pædagogiske kvaliteter og erfaringer med dialog imellem mennesker.

Der tilføjes "kendskab til EDB". Selvfølgelig er alle enige heri. Det er dog ikke en "fast" profil for den kommende formand.

 • At frigøre en have/overdækket terrasse til et sted, hvor alle kan aflevere ting, man ikke har brug for længere og andre kan have gavn af.

Flere forslag fremkom.  Fleste syntes nok, at forslaget om, at festudvalget arrangerer et bytte/loppemarked måske i fælleshuset et eller flere gange i sæsonen, var det bedste forslag. Alle enige om, at der ikke fast må stå ting i fælleshuset, så det bliver en oplagringsplads.

 • At vi får mulighed for at aflevere dagrenovation i nærheden

Der blev foreslået en brandbar container fra EKJ, hvor der blot ringes, når den er fyldt og klar til afhentning. Flere vil ikke være med til at betale for denne mulighed, da de blot tager deres dagrenovation med hjem. Forslag om at flere interesserede medlemmer kunne slå sig sammen om en sådan container, påsætte hængelås med kode, var en rigtig god ide. Det må ikke bestilles i koloniens navn.

 • En økologisk koloni

Der blev gjort opmærksom på, at der i lejekontrakten står, at jorden skal dyrkes uden brug af pesticider. Ren økologisk koloni var der ikke interesse for. Op til hvert enkelt medlem om haven skal dyrkes økologisk.

 • Hvad er godt foreningsliv for dig

Alle forsøger at bidrage med det de kan, har lyst til at komme i haven, kan gemme sig i haven, hvis man har lyst, men ikke godt hvis alle gør det, loyal og bakker op om det der foregår, tillid til bestyrelsen, plads til alle, vi er alle forskellige.

Møde som i dag må gerne gentages.  Enighed om nyt møde gerne i januar/februar måned.  Mødet skal især bruges  til at formulere/opsætte evt. forslag til generalforsamlingen.

 • Pligtarbejde

Formuleringen pligtarbejde ændres til fællesarbejde. Ved fællesarbejde ønskes opstart med kaffe og brød. Når holdene sættes, er det vigtigt, at "posen rystes", så man kommer på nye hold.

 • Brandforsikring

Anni oplyste om nye regler for brandforsikring. Ved salg af haver efter 1. januar er der pligt til at tegne brandforsikring enten i eget forsikringsselskab eller i kolonihaveforbundets tilbud Alm. Brand Forsikring. Anni bad alle overveje risikoen hvis ens hus brænder og evt. tager naboens med, ikke alene skal ejeren betale for oprensning af ejet hus og evt. opførelse af et nyt hus men at der også er regreskrav fra det nedbrændte nabohus. Det kan blive en dyr affære.

 • Vores grønne arealer som "parkeringsplads" (ved fælleshus og flagstang) 

Alle er enige om, at så lidt kørsel som muligt i kolonien er ønskeligt. De mødte medlemmer havde nok en hvis opblødning til muligheden for, at det ikke gør noget,  at de grønne arealer i få tilfælde  benyttes som af- og pålægningsplads i mindre timer/tid, her især ved brug af håndværkere,  dog skal der være mulighed for,  at andre trafikanter kan komme forbi.

 • Kørsel henover vores grønne plæner ved rosenbedet/æbletræerne

Se svar ved førnævnte punkt.

 • Trafikken/hastigheden på vores veje

Fleste enige om, at der køres for stærkt. Vi har fået en del flere små børn i kolonien. Farten max 10 km i timen blev foreslået, opsætte skilte herom.  Alle bedes italesætte vedkommende der kører for stærkt.

 • Hegnet mod syd ind mod Mogens - højde, fældning, hegnslov

Vores levende hegn omkring kolonien følger hegnsloven. Der må ikke fældes/nedsaves uden samtykke fra bestyrelsen og eventuel  ejeren af nabomarken.

Kunne være et forslag, der indføres i de individuelle bestemmelser, idet det måske ikke fremgår andre steder i vores vedtægter m.v.

 • Fælles holdning til Birkelunden, haveaffald, jordaffald, grenaffald, sten, hundehømhøm, bjørnekloer, kompostering, flishugger, container

Forslag om fast sted, hvor "haveaffaldet" kan lægges. Container til hækaffald. Fælleskørsel med trailere til lossepladsen. Selv bortskaffe haveaffald. Flere mest stemt for at Birkelunden lukkes for haveaffald.

Medtages på næste møde og evt. forslag til generalforsamling.

 • Legepladsen, oprydning efter der har været leget (græsslåning)

Forældre til børn, der benytter legepladsen, bedes rydde op efter brug. Det er ikke en opgave for den der slår græs.

 • Brug af fælleshuset 

Enighed om, at fælleshuset er koloniens/medlemmernes og derfor muligt at benytte af alle medlemmer. Har du og flere medlemmer i kolonien lyst til at gå sammen en aften evt. også med besøgende udefra for at grille, er man meget velkommen til at benytte fælleshuset,  og ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem kan åbnes indtil køkkenet. Det er kun ved evt. leje, hvor der betales 200 kr., at lejeren er sikker på,  at huset ikke benyttes af andre.

 • Flere forslag kom nu frem:
 • Ud over at referaterne udsendes på mail ønskes disse igen lagt på hjemmesiden også selv om vores hjemmeside er åben for alle udefrakommende. Bare der ikke er personfølsomme oplysninger i referatet.
 • Andreas, der udjævner vores gange og parkeringsplads ønsker, at der indkøbes en tromle til at sætte efter havetraktoren. Der skulle herefter være bedre mulighed for at holde parkeringspladsen uden de huller der hele tiden fremkommer.
 • Forslag om, at hegnet ind mod bækken klippes ned således, at man kan se ned langs bækken. Der kom bemærkning om, at bækken så bør renses for "affald".  Vi kan jo prøve først at skære hegnet ned i en passende højde. Vi skal passe på afskærmning, der er mange børn i kolonien. Flere syntes, det var en god ide.

Næste møde afholdes i fortsættelse af ovenstående med henblik på formulering af evt. forslag til generalforsamling.

unsplash