Hvorfor afholdes der generalforsamling?

Uddrag fra vores vedtægter:

§ 10.  Generalforsamling

10.1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

                        1) Valg af dirigent og referent.

                        2) Beretning.

                        3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

                        4) Indkomne forslag.

                        5) Godkendelse af budget.

                        6) Valg af formand/kasserer.

                        7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

                        8) Valg af interne revisorer og suppleanter.

                        9) (evt.) Valg af ekstern revisor.

                        10) Valg af vurderingsudvalg.

 10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

10.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

10.5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalfor­sam­ling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

10.6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

10.7. Beslutning på en ekstraordi­nær ge­neralforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsam­lingen, er til stede. Bestemmelserne i stk.10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

10.8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrel­sen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsam­ling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

10.9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam­ling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

10.10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

10.11. Hver havelod har 1 stemme(r).

10.12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

                                 Skal der stemmes omforslag til:

                                                ./.         Vedtægtsændring

                                                ./.         Optagelse af kollektive lån

                                                ./.         Ekstraordinære indskud

                                                ./.         Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny ge­neralforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

10.14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

unsplash