Byhavernes individuelle bestemmelser

Byhavernes individuelle bestemmelser - sidst rettet generalf. 2021

Udover vedtægter for kolonihaveforeningen Byhaverne har generalforsamlingen i Byhaverne vedtaget følgende individuelle bestemmelser:

Forfaldsdato på helårlig opkrævning af haveleje, vand, el, bod, forsikring m.v. er 1. januar (vedtaget 2017)

Træværk må IKKE stå direkte på jord, men skal forsynes med sokkel eller pæle.

Hækkene skal være avnbøg. Forhække og skelhække må ikke overstige 170 cm. i højden og forhække skal minimum være 110 cm. i højden.(2014)

Hækken skal minimum klippes 1 gang årligt, hækken skal være klippet inden 1/8.(2014)

Alle haveejere, der har offentlig adgang til ydersiden af hækken omkring sit havelod, skal klippe den selv.(2014)

Enhver haveejer bortskaffer selv sit affald.

Den enkelte haveejer har ansvar for at holde pænt og frit for ukrudt på sti foran havelod.

Der må kun være 1 familiemedlem i bestyrelsen.

Udover haveleje samt vand efter måler betaler alle haver kr. 300,- om året til vedligeholdelse af vand- og el-anlæg.(2018) (2021)

Vand og vedligeholdelseskontoen omdøbes til vedligeholdelse af vand og el anlæg, indestående og fremtidige indbetalinger til kontoen for vedligehold af vand og el anlæg, skal dække udgifter til evt. brud, skader og fejl på den del af anlægget der anses for at være fælles. For vandanlægget dækker kontoen fra brønd ved hovedmåler og ud til det enkelte havelods vandmåler, alt hvad der er monteret efter vandmåler dækkes ikke af kontoen. For el anlægget dækker kontoen fra tilslutningshuset ved p-pladsen og ud til det enkelte havelod på ydersiden af hækken. Fra ydersiden af hækken og ind på det enkelte havelod dækkes ikke af kontoen. (2017)

Bestyrelsen består af 3 personer og er på frivillig basis. Dog dækkes nødvendige udgifter, som hører bestyrelsesarbejdet til, af foreningen.

Der betales depositum for vandmålere, ved salg af have kan vandmåleren medtages eller depositum tilbagebetaltes.

Indskud/indmeldelsesgebyr er 500,00 kr.

Udeblivelse fra fællesarbejde uden afbud og uden forslag om anden mødedato medfører en bod på kr.500. (2020)

Ved for sen havelejeindbetaling gives en bod på kr. 500,-.

Der må holdes kaniner, kat, hund, fugle i voliere, marsvin, hamster
i haverne i havesæsonen 1.4. - 1.10.Voliere skal godkendes af bestyrelsen.

Det er tilladt at installere brændeovn efter skorstensfejerens forskrifter. Tilladelse/godkendelse fra skorstensfejer skal forevises bestyrelsen en gang årligt.

Medlemmer der påfører sig på listen med mailadresser vil fremover modtage post fra HF Byhaverne pr. mail, det enkelte medlem er forpligtet til at meddele bestyrelsen om ændring af mailadresse. Øvrige medlemmer modtager post pr. brev.

Retningslinier for brug af skoven/marken, området nord for kolonien, her kaldet Birkelunden:

Birkelunden inddeles i affaldsbåse.

Fra datoen hvor byggetilladelsen er underskrevet, har ansøger 2 år til at udføre og færdiggøre sin bebyggelse i forhold til den godkendte byggetilladelse.

Der opsættes en anordning ved den store hovedlåge, hvor de der har deres postadresse i kolonien i sæsonen kan opsætte deres postkasse. Alle havelodder har ret til at have postadresse i kolonien i sæsonen. (2017)

El betales efter forbrug, der afregnes 1 til 1, heri er ikke abonnement. Elforbrug opkræves a conto pr. 1. januar, 1. maj, 1.juli og 1. november for de havelejere, der har et forbrug over kr. 1000 på årsbasis (2019)

Gebyr for at stå på venteliste er 100 kr. årligt. På venteliste kan optages personer, som ønsker at købe en kolonihave. Optagelse på venteliste kan kun ske ved henvendelse til formanden. Placering på ventelisten er datoen for indbetalingen af de 100 kr. Eksisterende medlemmer placeres altid foran ventelisten og efter anciennitet i haveforeningen. Indbetalingen på 100 kr. er gældende i et år fra den dato, der indbetales. Indbetaleren skal selv holde øje med, hvornår den udløber på dato og evt. forny medlemskabet på ventelisten. Hvis der indbetales rettidigt bibeholdes nummeret på ventelisten. (2019)

Leje af fælleshus: Det koster 300 kr. for en weekend og 100 kr. for en hverdag.(2019)

Der nedsættes følgende udvalg: Vandudvalg, Festudvalg, Fælleshusudvalg, Byggeudvalg. (2019)

Vandet lukkes pr. 1. november evt. før ved hård frost. Vandudvalgets opgave. (2019)

BYGGEREGLER (2020)

BESLUTNINGSÆNDRING AF BYGGEREGLER FRA GENERALFORSAMLING 2021:

Formanden gennemgik kort begrundelsen for ændringen i byggereglerne jfr. Svendborg Kommunes udmelding på, at lokalplanen skal følges, og at bestyrelsen er bemyndiget til at godkende bebyggelse op til 30 m2 og en bygningshøjde på 3,50 m. Såfremt der ønskes bebyggelse på op til 50 m2 og en højde på 4 meter skal der søges hos Svendborg Kommune.  Beslutningsændringen godkendt.

Alle huse skal opføres mindst 2,50 m fra skel målt fra den yderste bygningsdel.

Bebyggelse må ikke overstige 30 m2 incl. udhus.  I dette areal indgår ikke tagudhæng.

Udhuset kan være fritliggende, men kan også være sambygget med hovedhus, dette kræver en selvstændig indgang til udhus

Opmåling af husets m2 er fra og til udvendig væg.

Bebyggelse må maksimalt være i 1 etage.

Bygningshøjde max 4 m udvendigt mål, målt fra nuværende jordniveau til tagryg.

Husets udhæng må højest andrage 50 cm til yderkant af tagrende.

Det er ikke tilladt at bygge kælder.

Det er tilladt at bygge hems dog uden vindue med udsyn til nabo.

Alle bygninger skal opføres med sadeltag.

Der må ikke anvendes glaserede tegl til tagdækning eller andre skinnende/reflekterende materialer til bebyggelsen.

Bebyggelsen skal være opført i træ eller et trælignende og/eller brandhæmmende materiale.

Bebyggelsen skal være hævet mindst 15 cm og max 20 cm over terræn, anbragt på en muret eller støbt sokkel eller punktfundament af betonpiller. (stablede sten gælder ikke).

I forhold til vurdering regnes isolering under 100 mm ikke som isolering.

Bebyggelsesgraden er max 20%.

Overdækkede arealer

Overdækkede arealer må max andrage 15 m2

For at betegnes som overdækket areal er det en forudsætning, at mindst 1 side er total fri d.v.s. uden fast væg, skydedør eller hegn.

Under overdækkede arealer henhører drivhus, legehus, skur, overdækket terrasse, anden overdækning ud over 50 cm.

Hvis der er direkte adgang fra hus eller udhus til drivhuset, indgår drivhuset i det bebyggede areal.

Brændeovne

Det er tilladt at installere brændeovn efter skorstensfejerens forskrifter.

Tilladelse/godkendelse skal forevises bestyrelsen ved ibrugtagning.

Elinstallationer

Der må opsættes luft til luft varmepumpe.

El tilslutning skal ske i henhold til Elforsyningens leverings- og tilslutningsbestemmelser herunder udføres af autoriserede elinstallatører.

Gasinstallation

Installation af gas, skal udføres efter de til enhver tid gældende bestemmelser for flaske-gas-anlæg.

Drivhus

Grundareal: max 10 m2

Højde max 2,40 m

Legehus

Størrelse max 4 m2 incl. evt. terrasse

Højde max 2,20 m

Legehuset skal stå løst funderet evt. på fliser/forankres på disse

FRA DATOEN HVOR BYGGETILLADELSEN ER UNDERSKREVET, HAR ANSØGER 2 ÅR TIL AT UDFØRE OG FÆRDIGGØRE SIN BEBYGGELSE I FORHOLD TIL DEN GODKENDTE BYGGETILLADELSE.

unsplash